Oud Nieuws

Verschenen nieuwsbrieven

Met enige regelmaat verschijnt de Twentse Erven-nieuwsbrief. Daarin worden actuele gebeurtenissen aangekondigd. Meestal zijn dat onderwerpen die direct met Twentse Erven te maken hebben, soms gaat het ook om activiteiten van verwante organisaties. De verzending van de nieuwsbrief gaat per e-mail en de frequentie is ongeveer eenmaal per maand.

Vanaf deze pagina kunt u de verschenen nieuwsbrieven downloaden en nog eens nalezen. Wilt u op de hoogte blijven en de nieuwsbrief meteen bij verschijnen toegezonden krijgen, dan kunt u zich inschrijven in de kolom rechts hiernaast.

Archief Actualiteiten

Per jaar geordend vindt u hieronder de verschenen actualiteiten van dat jaar. Start van de website was augustus 2014.

Archief Actualiteiten 2019

Bijdrage voor herstel-/restauratiewerkzaamheden op historische boerenerven in Twente

Twente is rijk aan agrarisch erfgoed. Het kost de nodige inzet en middelen om de kwaliteit van karakteristieke boerenerven te behouden. Om eigenaren een steuntje in de rug te geven heeft Stichting Twentse Erven een financiële bijdrage beschikbaar voor het uitvoeren van herstel-/restauratiewerkzaamheden op historische boerenerven. Bent u boerderijeigenaar en wilt u herstel-/restauratiewerkzaamheden uitvoeren, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. In de periode van 1 april tot 15 mei 2019 kunt u een verzoek tot een bijdrage indienen via het aanmeldingsformulier dat u kunt vinden op www.twentse-erven.nl.

In het kader van het project Historische erven in Twente (HEIT) heeft Twentse Erven voor het uitvoeren van de herstel-/restauratiewerkzaamheden een bedrag van € 50.000,- beschikbaar. De bijdrage die per erf kan worden verkregen bedraagt 25% van de totaalkosten met een maximum van € 5.000,- inclusief btw.

Bij de verstrekking van de bijdrage wordt gelet op de karakteristieke waarde van het (bij)gebouw en de noodzaak van het herstel. Ook delen van een groter restauratieplan zijn subsidiabel, bijvoorbeeld het vervangen van een topgevel als los onderdeel van een dakrestauratie. Door de stichting wordt gezorgd voor een evenredige verdeling van de middelen over het werkgebied Twente. Twente is hiervoor verdeeld in 5 deelgebieden. Per deelgebied komen twee boerenerven in aanmerking voor een bijdrage.

Deskundigen worden ingeschakeld bij het beoordelen van de binnengekomen aanvragen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Binnen 6 weken na sluiting krijgt u persoonlijk bericht of u in aanmerking komt voor het ontvangen van een bijdrage. Alleen volledig aangeleverde aanvragen worden in behandeling genomen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De herstel-/restauratiewerkzaamheden zijn gericht op het herstel van een karakteristieke boerderij, schuur en/of bijgebouwen in Twente;
 • Het gebouw dient voor 1930 te zijn gebouwd;
 • Minimale investeringswaarde € 20.000,- inclusief btw;
 • Bij aanmelding levert u een offerte/begroting aan voor de uit te voeren werkzaamheden, met vermelding van de beoogde uitvoerder. De offerte/begroting mag niet ouder zijn dan 3 maand;
 • De uitvoerende partij van de herstel-/restauratiewerkzaamheden heeft aantoonbare ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;
 • Bijdrage is niet inzetbaar voor ontwerp- en advieskosten;
 • Het gebouw (boerderij, bijgebouwen) waar u herstelwerkzaamheden voor uitvoert dient minimaal 5 jaar in stand te worden gehouden;
 • U deelt uw werkzaamheden na afloop met een breder publiek. Dit kan bijvoorbeeld door eenmalige deelname aan de jaarlijkse ervendag of het maken van een (foto)rapportage voor op de internetpagina twentse-erven.nl;
 • De herstel-/restauratiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 mei en 31 december 2019. Dit betekent dat u de werkzaamheden op eigen risico al mag starten vooruitlopend op de toekenning van de bijdrage (= zonder zekerheid van toekenning);
 • Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt als uitgangspunt ‘hergebruiken wat hergebruikt kan worden’ gehanteerd;
 • De bijdrage is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren.

Boerderijeigenaren kunnen zich van 1 april tot 15 mei 2019 aanmelden via de website www.twentse-erven.nlHier is het aanmeldingsformulier in de vorm van een vragenlijst te downloaden. Er wordt ook om enkele foto’s van de huidige situatie van het te restaureren object gevraagd. Uw aanmelding vormt geen garantie voor deelname omdat er een beperkte bijdrage beschikbaar is.

Uw ingevuld aanmeldingsformulier ontvangen wij graag via info@twentse-erven.nl.

> Lees meer...

Verslag van de Nieuwjaarsbijeenkomst

Op donderdag 24 januari hield de Stichting Twentse Erven voor de tweede keer een Nieuwjaarsbijeenkomst, dit keer op Erve Deperman in Reutum.

De ruim veertig deelnemers werden ’s avonds vanaf half acht welkom geheten door het bestuur met een kniepertje en een ‘knieperig’ borreltje. Na een welkomstwoord door voorzitter Henk Robben werd het thema ‘hoe verwarm ik nen koale boerderiej’ ingeleid door Philip Heitkamp, buurtgids van de Stichting Twentse Erven.

De twee gastsprekers, Marcel Bijen (specialist installatietechniek) en Bart Kerkdijk (specialist duurzaamheid en isoleren) verzorgden een presentatie over het duurzame manieren om zo’n boerderij te verwarmen, het tochtdicht maken en isoleren. Na afloop konden vragen gesteld worden en ontstond een geanimeerde discussie.

Omstreeks tien uur werd de bijeenkomst afgesloten waarna enkelen nog van de mogelijkheid gebruik maakten om de houtkachel van Erve Deperman te bekijken.

Het bestuur kijkt terug op een geslaagde avond waar kennis gedeeld werd en ervaringen uitgewisseld konden worden bij het instandhouden van het agrarisch erfgoed in Twente.

 

> Lees meer...