Subsidie voor herstelwerkzaamheden op karakteristieke boerenerven

In het kader van het nieuwe project Buurten in Beeld, de opvolger van het project Buurten in Twente, is er dit jaar opnieuw subsidie beschikbaar voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan karakteristieke gebouwen en bijgebouwen op boerenerven in Twente, de zgn. "rode" elementen. Nieuw dit jaar is dat het ook mogelijk is om een financiële bijdrage aan te vragen voor "het mooi maken van het erf" door middel van herstel van streekeigen beplanting. Het gaat dan om de "groene" elementen.

De aanmeldtermijn is gesloten op 1 maart 2016.

Er is in totaal € 54.000,- beschikbaar. De subsidie die per eigenaar kan worden verkregen bedraagt 25% van de totaalkosten van het project met een maximum van €3.000,- incl. btw. Dit geldt voor rood, voor groen en voor een eventuele gecombineerde aanvraag voor beide.

Bij het toekennen van subsidie wordt gelet op de karakteristieke waarde van gebouw en erf, én op de noodzaak van het herstel. Er wordt gestreefd naar een evenredige verdeling van de subsidies over het werkgebied Twente. Bovendien krijgen eigenaren die voor het eerst meedoen voorrang boven deelnemers van vorig jaar. Deskundigen beoordelen de binnengekomen aanvragen op basis van vooraf opgestelde toetsingscriteria.  De aanvrager krijgt binnen 6 weken gerekend vanaf 1 maart 2016 uitsluitsel over de eventuele toekenning.

Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan de regeling?

Om in aanmerking te komen voor subsidie, gelden zowel voor rood als voor groen de volgende voorwaarden:

 • De subsidie kan niet worden aangewend voor ontwerp- en advieskosten.
 • In de berekening van de totale kosten van het project kunnen geen eigen uren worden opgevoerd.
 • De eigenaar heeft geen plannen het gebouw en/of de streekeigen beplanting waar herstelwerkzaamheden aan worden uitgevoerd binnen 5 jaar af te breken of te verwijderen.
 • De eigenaar is bereid de uitgevoerde werkzaamheden "te delen" met een breder publiek. Dit kan bijvoorbeeld door eenmalige deelname aan de Twentse Ervendag of door het publiceren van een (foto)rapportage.
 • Bij aanmelding dient een begroting en een eventuele offerte voor de uit te voeren werkzaamheden te worden overlegd, mét vermelding van de beoogde uitvoerder.
 • De herstelwerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 januari 2016 en 15 oktober 2016. Dit betekent dat het geen bezwaar is als de werkzaamheden op moment van aanmelding al van start zijn gegaan. Uiteraard verandert dit niets aan de beoordeling van de aanvraag op geschiktheid voor subsidiëring.

Voor subsidie voor herstel van rode elementen gelden tevens de volgende voorwaarden:

 • De herstelwerkzaamheden zijn gericht op rode elementen: boerderij en karakteristieke schuren en/of bijgebouwen in Twente.
 • Het gebouw dient vóór 1960 te zijn gebouwd.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt als uitgangspunt gehanteerd: "hergebruiken wat hergebruikt kan worden".

Voor subsidie voor herstel van groene elementen gelden tevens de volgende voorwaarden:

 • De werkzaamheden zijn gericht op groene elementen op een karakteristiek boerenerf in Twente en dienen bij te dragen aan het herstel van het erf.
 • De subsidie kan niet worden aangewend voor erfverharding.
 • De subsidie kan worden verstrekt voor het aanleggen van nieuwe groene elementen, mits kan worden aangetoond dat vergelijkbare elementen vroeger ook voorkwamen op het erf.
 • De subsidie kan niet worden aangewend voor het uitvoeren van regulier beheer.

Welke herstelwerkzaamheden komen in aanmerking?

Voorbeelden van rode elementen:

 • luiken en kozijnen
 • onderschoer en/of niendeuren
 • gevelopeningen (stalramen en -deuren)
 • voegwerk, smeedwerk
 • waterput
 • bijgebouwen (bakhuis, kippenschuur etc.)

en ook het vervangen van niet-streekeigen materialen: golfplaten door riet of pannen, damwanden door hout, kunststof door hout of zink.

Enkele aansprekende voorbeelden van vorig jaar zijn te bekijken op deze website: klik hier.

Voorbeelden van groene elementen:

 • haag/heg
 • fruitboomgaard (alleen oude rassen)
 • beplanting oprijlaan
 • leibomen
 • singel