Erve Kleinsman
Type boerderij:
Aanwezige uitbouwen:
Dakvorm:

Bijdrage voor herstel-/restauratiewerkzaamheden op historische boerenerven in Twente.

Twente is rijk aan agrarisch erfgoed. Het kost de nodige inzet en middelen om de kwaliteit van karakteristieke boerenerven te behouden. Om eigenaren een steuntje in de rug te geven heeft Stichting Twentse Erven een financiële bijdrage beschikbaar voor het uitvoeren van herstel-/restauratiewerkzaamheden op historische boerenerven. Bent u boerderijeigenaar en wilt u herstel-/restauratiewerkzaamheden uitvoeren, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. In de periode van 1 april tot 15 mei 2019 kunt u een verzoek tot een bijdrage indienen via het aanmeldingsformulier dat u kunt vinden op www.twentse-erven.nl.

In het kader van het project Historische erven in Twente (HEIT) heeft Twentse Erven voor het uitvoeren van de herstel-/restauratiewerkzaamheden een bedrag van € 50.000,- beschikbaar. De bijdrage die per erf kan worden verkregen bedraagt 25% van de totaalkosten met een maximum van € 5.000,- inclusief btw.

Bij de verstrekking van de bijdrage wordt gelet op de karakteristieke waarde van het (bij)gebouw en de noodzaak van het herstel. Ook delen van een groter restauratieplan zijn subsidiabel, bijvoorbeeld het vervangen van een topgevel als los onderdeel van een dakrestauratie. Door de stichting wordt gezorgd voor een evenredige verdeling van de middelen over het werkgebied Twente. Twente is hiervoor verdeeld in 5 deelgebieden. Per deelgebied komen twee boerenerven in aanmerking voor een bijdrage.

Deskundigen worden ingeschakeld bij het beoordelen van de binnengekomen aanvragen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld. Binnen 6 weken na sluiting krijgt u persoonlijk bericht of u in aanmerking komt voor het ontvangen van een bijdrage. Alleen volledig aangeleverde aanvragen worden in behandeling genomen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De herstel-/restauratiewerkzaamheden zijn gericht op het herstel van een karakteristieke boerderij, schuur en/of bijgebouwen in Twente;
 • Het gebouw dient voor 1930 te zijn gebouwd;
 • Minimale investeringswaarde € 20.000,- inclusief btw;
 • Bij aanmelding levert u een offerte/begroting aan voor de uit te voeren werkzaamheden, met vermelding van de beoogde uitvoerder. De offerte/begroting mag niet ouder zijn dan 3 maand;
 • De uitvoerende partij van de herstel-/restauratiewerkzaamheden heeft aantoonbare ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;
 • Bijdrage is niet inzetbaar voor ontwerp- en advieskosten;
 • Het gebouw (boerderij, bijgebouwen) waar u herstelwerkzaamheden voor uitvoert dient minimaal 5 jaar in stand te worden gehouden;
 • U deelt uw werkzaamheden na afloop met een breder publiek. Dit kan bijvoorbeeld door eenmalige deelname aan de jaarlijkse ervendag of het maken van een (foto)rapportage voor op de internetpagina twentse-erven.nl;
 • De herstel-/restauratiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tussen 1 mei en 31 december 2019. Dit betekent dat u de werkzaamheden op eigen risico al mag starten vooruitlopend op de toekenning van de bijdrage (= zonder zekerheid van toekenning);
 • Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt als uitgangspunt ‘hergebruiken wat hergebruikt kan worden’ gehanteerd;
 • De bijdrage is alleen beschikbaar voor particuliere eigenaren.

Boerderijeigenaren kunnen zich van 1 april tot 15 mei 2019 aanmelden via de website www.twentse-erven.nlHier is het aanmeldingsformulier in de vorm van een vragenlijst te downloaden. Er wordt ook om enkele foto’s van de huidige situatie van het te restaureren object gevraagd. Uw aanmelding vormt geen garantie voor deelname omdat er een beperkte bijdrage beschikbaar is.

Uw ingevuld aanmeldingsformulier ontvangen wij graag via info@twentse-erven.nl.

Op de hoogte blijven?