Bijdrage herstel Twentse Erven

Bijdrage herstel Twentse Erven

Twente is rijk aan agrarisch erfgoed. Het kost de nodige inzet en middelen om de kwaliteit van karakteristieke boerenerven te behouden. Om eigenaren een steuntje in de rug te geven heeft Stichting Twentse Erven een financiële bijdrage beschikbaar voor het uitvoeren van herstel-/restauratiewerkzaamheden op historische boerenerven. Bent u boerderijeigenaar en wilt u herstel-/restauratiewerkzaamheden uitvoeren, dan kunt u in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten. U kunt hierbij bijv. denken aan het herstelwerkzaamheden van dak, gevels, ramen en deuren van de boerderij, een oude schuur, een kookhuisje of een bakhuisje. Tot 1 juli 2024 kunt u een verzoek tot een bijdrage indienen via het aanmeldingsformulier dat u hieronder kunt vinden.

In het kader van het project Historische erven in Twente (HEIT) heeft Twentse Erven voor het uitvoeren van de herstel-/restauratiewerkzaamheden een bedrag van € 50.000,- beschikbaar. De bijdrage die per erf kan worden verkregen bedraagt 25% van de kosten (inclusief BTW) met een maximum van € 5.000,-. De kosten waarop de subsidie van toepassing is worden op basis van uw begroting bepaald maar kunnen gecorrigeerd worden door de deskundigen na het intakegesprek.

Bij de verstrekking van de bijdrage wordt gelet op de karakteristieke waarde van het (bij)gebouw en de noodzaak van het herstel. Ook delen van een groter restauratieplan zijn subsidiabel, bijvoorbeeld het vervangen van een topgevel als los onderdeel van een dakrestauratie.

Deskundigen worden ingeschakeld bij het beoordelen van de binnengekomen aanvragen. Binnen 6 weken na sluiting krijgt u persoonlijk bericht of u in aanmerking komt voor het ontvangen van een bijdrage. Alleen volledig aangeleverde aanvragen worden in behandeling genomen.

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • De herstel-/restauratiewerkzaamheden zijn gericht op het herstel van een karakteristieke boerderij, schuur en/of bijgebouwen in Twente;

  • Het gebouw dient voor 1950 te zijn gebouwd;

  • Minimale investeringswaarde € 20.000,- inclusief btw;

  • Bij aanmelding levert u een offerte/begroting aan voor de uit te voeren werkzaamheden, met vermelding van de beoogde uitvoerder. De offerte/begroting mag niet ouder zijn dan 3 maanden;

  • De uitvoerende partij van de herstel-/restauratiewerkzaamheden heeft aantoonbare ervaring met vergelijkbare werkzaamheden;

  • Bijdrage mag niet gebruikt worden voor ontwerp- en advieskosten;

  • Het gebouw (boerderij, bijgebouwen) waar u herstelwerkzaamheden voor uitvoert dient minimaal 5 jaar in stand te worden gehouden;

  • U deelt uw werkzaamheden na afloop met een breder publiek. Dit kan bijvoorbeeld door eenmalige deelname aan de jaarlijkse ervendag en/of het maken van een (foto)rapportage voor op de internetpagina www.twentse-erven.nl;

  • De herstel-/restauratiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd voor 1 oktober 2024. we onderzoeken de mogelijkheden om deze termijn te verlengen. Wilt u weten of deze termijn velengd wordt, stuur dan een mail naar info@twentse-erven.nl

  • Bij de uitvoering van werkzaamheden wordt als uitgangspunt ‘hergebruiken wat hergebruikt kan worden’ gehanteerd;

  • De bijdrage is alleen beschikbaar voor natuurlijke personen.

Boerderijeigenaren kunnen zich tot 1 juli 2024 aanmelden via de website www.twentse-erven.nl. Op deze website is het aanmeldingsformulier in de vorm van een vragenlijst te downloaden. Er wordt ook om enkele foto’s van de huidige situatie van het te restaureren object gevraagd.

Uw aanmelding vormt geen garantie voor deelname omdat er een beperkte bijdrage beschikbaar is.

Na vaststelling, en eventueel correctie, van de begrote bouwkosten worden de aanvragen gerangschikt op volgorde van ontvangst. De aanvragen worden gehonoreerd tot het maximaal beschikbare bedrag € 50.000,- overschreden wordt.

Bouwkosten (incl. BTW en na correctie door deskundige) Bijdrage Stichting Twentse Erven per aanvraag Maximaal beschikbare bedrag
Minder dan € 6.000,- € 0,- € 0,-
Tussen € 6.000,-  en € 20.000,- 25% maximaal € 2.500,- € 10.000,-
Meer dan € 20.000,- € 5.000,- € 40.000,-

Uw ingevuld aanmeldingsformulier ontvangen wij graag via info@twentse-erven.nl.

U kunt hier het aanmeldingsformulier downloaden

Op de hoogte blijven?