De Hamersboer
Type boerderij: Anders
Aanwezige uitbouwen:
Dakvorm: Topgevel2Zijdig

Belangstelling ontvangen restauratie bijdrage

Belangstelling voor het ontvangen van een bijdrage in de kosten voor uitvoering van

restauratiewerkzaamheden aan agrarisch cultureel erfgoed?

Twente is rijk aan agrarisch erfgoed. Het kost echter de nodige inzet en middelen om de

kwaliteit van karakteristieke boerenerven en bijgebouwen te behouden. Stichting Twentse

Erven werkt momenteel een nieuwe subsidie aanvraag uit voor het provinciale project ‘Het

verhaal van Overijssel 2.0’. Een onderdeel binnen deze subsidie is het beschikbaar kunnen

stellen van een bijdrage voor de uitvoering van herstelmaatregelen op oude Twentse Erven.

Te denken valt aan bijvoorbeeld het vervangen van windveren, het uitvoeren van

dakrenovatie of het herstellen van een oud kippenhok of een bakspieker. Er wordt gedacht

aan het beschikbaar stellen van een bedrag van maximaal € 5.000,- per erfeigenaar voor

minimaal 10 erfeigenaren.

Wanneer u een beeldbepalende laan of andere erfbeplanting wilt herstellen ontvangen wij

daarvan ook graag een reactie. Wellicht is hiervoor ook een subsidiebedrag beschikbaar.

Via dit bericht wil de Stichting polsen of er onder de donateurs met een oud erf (ook andere

eigenaren met een oud erf kunnen zich melden) belangstelling is voor (het aanvragen) van

een bijdrage. Op basis van deze belangstelling kunnen we een inschatting maken van de

omvang van restauratiekosten die onderdeel zijn van de subsidieaanvraag.

Bent u voornemens in 2023 of 2024 herstelwerkzaamheden uit te voeren op uw erf en kunt

u daarvoor wel een bijdrage gebruiken? U kunt ons dit laten weten door een email te sturen

naar miriam.leferink@pratensis.nl met daarin uw naam, adres en contactgegevens, een

korte beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden met daarbij een inschatting van de

te maken kosten. U wordt dan op de lijst met belangstellenden geplaatst. Als u op de lijst

met belangstellenden wordt geplaatst geeft dit nog geen garantie voor het werkelijk

ontvangen van een bijdrage. Het gaat nu om een verkenning voor het kunnen aanvragen van

een subsidie bij de provincie Overijssel.

Voor aanvullende informatie en of vragen, kunt u contact opnemen met Miriam Leferink via

miriam.leferink@pratensis.nl.

Op de hoogte blijven?